Spiritual Development

Monthly Archives: December 2016

United States Of America

Tập Trung Vào Một Điểm

 Dân tộc Việt qua nhiều thế kỷ, thế hệ, phải chịu đựng mà sống trong cảnh màn đêm u tối, bị nhồi sọ với biết bao giáo điều, chủ thuyết du nhập bởi ngoại lai. Tệ hại nhất là thế lực từ phuơng bắc, thường lấn chiếm và đô hộ, từng giai đoạn xóa tan mất đi biết bao sự hiểu biết, tinh hoa,cao quí được tàn trữ trong ký ức,bộ não,khối óc của dân tộc. Thay thế vào những phong tục tập quán đẫm mùi mê tín dị đoan, tiếp tục lưu truyền cho đến hôm nay.

 Hơn thế nữa, nhiều vị Thầy từ phuơng bắc rất giỏi về phong thủy, địa lý, nhuần nhuyễn cách sai khiến âm binh, lãnh nhiệm vụ âm thầm đột nhập vào đất phương nam. Phá hủy các nơi xem là đất linh trọng địa, chận đứng mọi sinh khí có thể khởi mầm kết tụ sinh ra quả tốt, gọi là đấng anh hùng nhân kiệt.

 Bốn mươi năm cận đại, theo tài liệu thống kê về kinh tế của quốc gia Trung Quốc dồi dào, vũ khí đạn dược tân trang và tự sáng chế, ảnh hưởng thế lực khắp bốn phương ngày gia tăng. Như thế, cuộc đại chiến thứ ba sẽ khó tránh khỏi, chúng ta đều biết bởi vì quyền lợi riêng tư, của từng quốc gia và dân tộc đó tham dự vậy.

 Trên khía cạnh tâm linh nhiệm mầu, muốn tìm một giải pháp để cứu nguy dân tộc, các huynh đệ và bằng hữu xin dùng chút ít thời gian để xem, suy nghĩ về tài liệu của trang website này, nếu nhận thấy hữu lý, kết quả hữu ích chung, vui lòng phổ biến rộng rãi.

 (Góp Ý:  Những lý giải trong bài viết này là chìa khóa giúp chúng ta lãnh ngộ sự huyền vi của Cơ Trời hay Bàn Cờ Thiên Cơ):  UNITEDSTATESOFAMERICA

Đề nghị: Thành lập Đền Thở Tổ Tiên Việt Nam tại Hà Nội 

 Chào thân mến

Certainly enlightenment

Bất Chợt Giác Ngộ

Rất nhiều giáo phái và chủ thuyết phát sinh trên thế giới nhằm mục đích giúp con người tiến hoá hay cải thiện đời sống cho tốt đẹp hơn. Nhưng cụ thể sự tranh chấp đã và đang ở mức cao độ, từ đó tạo ra nhiều thiên tai và nhân tai không thể đo lường được hậu quả vậy.

Hơn ba mươi năm qua, những tưởng ngành năng lượng vũ trụ do Thầy Lương Mình Đáng sáng lập sẽ đáp ứng nhu cầu nhằm giải quyết tệ nạn kể trên. Với phương pháp truyền điện, người hành giả có thể tự giúp mình, những người chung quanh về thể xác, hồi phục, bảo vệ sức khoẻ mà không cần dược liệu y khoa . Kế đến, nhiều lĩnh hồn không có nơi ấn định hay trú ẩn, có cơ hội tái kiếp dễ dàng hay là đi tu học

Sự đóng góp rất đáng kể của chúng ta, các huynh đệ đồng môn, hành giả nhận điện bốn phương tám hướng, năm châu bốn biển. Nhưng rất tiếc, có lẽ tại vì trình độ, khả năng, thực chất của tập thể nói chung hãy còn thấp kém, hiển lộ nhiều vướng mắc rất thông thường đó là: Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, và chia rẽ ngay trong nội bộ của tập thể, mãi tiếp diễn cho đến ngày hôm nay vậy.

Lời tuyên bố của Thầy LMD ở Úc Châu vẫn còn lưu lại bằng video như sau:  ” Thầy thua thì Thầy chịu chết” 

Sự ứng nghiệm bởi đấng “không có ngôn ngữ và danh từ xưng hô” phủ quyết hơn 8 năm qua, thế xác của Thầy LMD trở về các bụi, linh hồn của Thầy đã siêu thoát, bãi nhiệm không còn gánh vác trọng trách như xưa nữa.

Mong các huynh đệ đồng môn trên thế giới suy nghĩ, ôn lại những diễn biến đã và đang xảy ra một cách nghiêm chỉnh, trong sự sáng suốt trọn vẹn, tự chọn cho chính mình hướng đi, mỗi người một nhiệm vụ riêng, vì nhân loại hay là tiếp tục vì quyền lợi riêng tư mà ủng hộ cho phe nhóm của mình.

Chào thân mến