Spiritual Development

Social Media

World War Three Never Exist

World War Three Never Exist

GOD OPEN THE WAY

Many modern thinkers or strategists have predicted that the third world war would break out at any time or for as long as this year.

The situation is moving and is continuing to increase strongly in areas like the Middle East, Pacific Ocean ….. However, we will witness unexpected results or you can say that is very mystery:

“Human solves problem by themself very smoothly, well, and loving each other”

The international community welcomes the noble awareness of peace, happiness, and development for humanity, in particular by the active service of three leaders: Donald Trump J, Vladimir Vladimirovich Putin, Xi Jinping.

Sincerely grateful to the souls of unknown soldiers, the power of holy fraternity.

Nobody want nuclear bomb explode
World war three never exist

Thế Chiến Thứ Ba Không Xảy Ra

Nhiều nhà tiên tri hay các chiến lược gia hiện tại đã tiên đoán rằng thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào hoặc với thời gian tối đa là trong vòng năm nay. (2017)

Tình hình xôi động và đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ tại các khu vực như Trung Đông,Thái Bình Dương….. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chứng kiến thành quả bất ngờ có thể gọi là mầu nhiệm:

“Con người tự giải quyết rất êm đẹp, ổn thỏa, và đằm thắm với nhau”

Cộng đồng thế giới trân trọng hoan nghênh ý thức cao cả nhằm mang lại hòa bình, hạnh phúc, và phát triển cho nhân loại, cụ thể bởi sự tích cực phục vụ của ba nhà lãnh đạo: Donald Trump J, Vladimir Vladimirovich Putin, Xi Jinping.

Chân thành tri ân các linh hồn chiến sĩ vô danh, cảm tạ tất cả năng lực trụ trì của chư vị hiền tâm thánh đức thập phương.

Bill Of Human Rights

Bill Of Human Rights

International laws

More than two thirds of countries in the world have signed up to “comply” with this law, mostly through humanitarian financing programs, loans from international currency banks, On the transcontinental economy.

Freedom of speech is the fundamental right of citizens as stated in regulations

The number of undeserved and underdeveloped citizens, citizens, and even government officials are not fully aware of the law in a meaningful and complete manner.

Demonstrations of street protests and increased oppression have been and continue to occur in many places, and the violence of law enforcement officers has trampled on what was once implored.

Water is shattered, one step at a time, people become fierce, violent, and more clever: “with the erection” to protect themselves.

The World Federation of Community Assn. Judges, when heard, sees full evidence, of course will not ignore or impose sanctions on undisciplined members.

More & must see  about : Formosa Company is polluting the environment, China invaded the land of Vietnam, Home and lands has been forced by local government……

Read more »

 

 

  • WHAT ARE HUMAN RIGHTS?
  • HUMAN RIGHTS DEFINED.

 

While some dictionaries define the word right as “a privilege,” when used in the context of “human rights,” we are talking about something more basic.

* Every person is entitled to certain fundamental rights, simply by the fact of being human. These are called “human rights” rather than a privilege (which can be taken away at someone’s whim).  

They are “rights” because they are things you are allowed to be, to do or to have. These rights are there for your protection against people who might want to harm or hurt you. They are also there to help us get along with each other and live in peace. Many people know something about their rights.  

Generally they know they have the right to food and a safe place to stay. They know they have a right to be paid for the work they do. But there are many other rights. When human rights are not well known by people, abuses such as discrimination, intolerance, injustice, oppression and slavery can arise.

UNITED NATIONS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Simplified Version. This simplified version of the 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights has been created especially for young people.

 

1. We Are All Born Free & Equal. We are all born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way.

2. Don’t Discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences.

3. The Right to Life. We all have the right to life, and to live in freedom and safety.

4. No Slavery. Nobody has any right to make us a slave. We cannot make anyone our slave.

5. No Torture. Nobody has any right to hurt us or to torture us.

6. You Have Rights No Matter Where You Go. I am a person just like you!

7. We’re All Equal Before the Law. The law is the same for everyone. It must treat us all fairly.

8. Your Human Rights Are Protected by Law. We can all ask for the law to help us when we are not treated fairly.

9. No Unfair Detainment. Nobody has the right to put us in prison without good reason and keep us there, or to send us away from our country.

10. The Right to Trial. If we are put on trial this should be in public. The people who try us should not let anyone tell them what to do.

11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. Nobody should be blamed for doing something until it is proven. When people say we did a bad thing we have the right to show it is not true.

12. The Right to Privacy. Nobody should try to harm our good name. Nobody has the right to come into our home, open our letters, or bother us or our family without a good reason.

13. Freedom to Move. We all have the right to go where we want in our own country and to travel as we wish.

14. The Right to Seek a Safe Place to Live. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe.

15. Right to a Nationality. We all have the right to belong to a country.

16. Marriage and Family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married, and when they are separated.

17. The Right to Your Own Things. Everyone has the right to own things or share them. Nobody should take our things from us without a good reason.

18. Freedom of Thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion, or to change it if we want.

19. Freedom of Expression. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people.

20. The Right to Public Assembly. We all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don’t want to.

21. The Right to Democracy. We all have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders.

22. Social Security. We all have the right to affordable housing, medicine, education, and childcare, enough money to live on and medical help if we are ill or old.

23. Workers’ Rights. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for their work, and to join a trade union.

24. The Right to Play. We all have the right to rest from work and to relax.

25. Food and Shelter for All. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for.

26. The Right to Education. Education is a right. Primary school should be free. We should learn about the United Nations and how to get on with others. Our parents can choose what we learn.

27. Copyright. Copyright is a special law that protects one’s own artistic creations and writings; others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that art, science and learning bring.

28. A Fair and Free World. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world.

29. Responsibility. We have a duty to other people, and we should protect their rights and freedoms.

30. No One Can Take Away Your Human Rights.

 

*Source: younghumanright

Công pháp quốc tế: Nhân quyền

Hơn hai phần ba các quốc gia trên thế giới đã ký kết ” tuân hành” điều luật này, đa số thông qua bởi các chương trình tài trợ nhân đạo, vay tiền của ngân hàng tiền tệ quốc tế, trao đổi liên kết mậu dịch về kinh tế xuyên lục địa.

Tự do ngôn luận là quyền căn bản của công dân có ghi trong qui định, tuy nhiên

đa số các nước nhược tiểu và chậm tiến, người công dân và ngay cả các viên chức làm việc trong chính phủ vẫn chưa nắm vững về điều luật này một cách đúng nghĩa và trọn vẹn.

Hiện tượng xuống đường biểu tình và bị đàn áp gia tăng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi, hành vi bạo hành của nhân viên công lực chẳng khác chi đã tự chà đạp lên những gì lúc xưa cầu khẩn cam kết. 

Tức nước bi vỡ bờ, từng bước một người dân trở nên quyết liệt, mạnh bạo, và khôn khéo hơn:  “cương chọi với cương” để tự bảo vệ

Hội đồng liên hiệp cộng động thế giới phán đoán khi đã nghe, nhìn thấy đầy đủ chứng từ, tất nhiên sẽ không làm ngơ hoặc không trừng phạt hội viên vô kỷ luật

Toàn thể quốc dân Việt Nam
Kêu gọi chính phủ cộng sản
Thanh trừng đảng viên tham nhũng
Đừng để nhân dân phỉ bán nguyền rủa
Bác Hồ vô liêm sỉ, hại dân, và bán nước

Get Out Of Time

Get out of time

Over the decades, global democracy and liberalism in general, in the United States in particular, has been severely degenerated

That is the key factor to help the Communist Party to recover and flourish

Efforts and focus on the production of lemons, smuggled goods, and drugs

Budget plentiful cost on the defense issue.

To create weapons, spy organizations, exploit the problem of social evil, create a corrupt environment, dominate the field of information to counter propaganda.

The present moment is ripe or fierce fighting for power and proclamation.

People will face many kinds of losses

Nhận định thời cuộc

Qua nhiều thập niên thể chế tự do dân chủ toàn cầu nói chung, tại Hoa Kỳ nói riêng bị suy đồi trầm trọng

Đó là yếu tố then chốt giúp đảng cộng sản khôi phục và phát triển mạnh

Nỗ lực và chú trọng sản xuất đồ dỏm, hàng lậu, và mà túy

Ngân sách dồi dào chi phí vào vấn đề quốc phòng.

Nhằm chế tạo vũ khí, tổ chức gián điệp, khai thác vấn đề tệ doan xã hội, tạo ra môi trường tham nhũng,  chế ngự lãnh vực thông tin để phản tuyên truyền.

Thời điểm hiện tại đă chín mùi hay quyết liệt tranh dành quyền lực và xưng bá.

 

 

No Other Choice

No Other Choice- Peacekeeper

The whole class is expected to live in peace, happiness, and development, but because the level of evolution of each ethnic group, including political, economic, Is leading to a state of emergency when a dispute has to be dealt with in a firearm
What will happen in the Middle East and Pacific region …. please refer readers to the predictions of the British prophet Craig Hamilton Parker: “Psychic and Astrology World Predictions for 2017”
Http://psychics.co.uk/blog/predictions/

There is a lack of goodwill by Xi Jinping

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sức mạnh nhằm bảo vệ hòa bình

Toàn thể nhận loại đều mong mỏi sống trong hòa bình, an vui, và phát triển, nhưng bởi vì trình độ tiến hoá của mỗi dân tộc khác nhau, bao hàm yếu tố quyền lợi về chính trị, kinh tế …đã và đang dẫn đến tình trạng khẩn trương khi sự tranh chấp phải xử dụng đến vũ khí súng đạn

Chuyện gì sẽ xảy ra tại khu vực Trung Động và Biển Thái Bình Dương….mời qui đọc giả tham khảo những lời tiên đoán của tiên tri người Anh  Craig Hamilton Parker:  “Psychic and Astrology World Predictions for 2017”

Psychic and Astrology World Predictions for 2017

 

Bad news

BAD NEWS

The Mankind history has been witness to tell and rescue us from the darkness history and order to understand, people have to endure in the long term, over many centuries, generations and until this moment.

The daily story has happening, typically a crowd always supports, lavish insincere praise and compliments upon a person, and flatter a certain guidelines, for which of own justice, and is holding the truth without proof or whatever.

A lot of truths has been cover up for their own benefits: country, organization, religen, family…. CORRUPTION, as we can see day after day getting worse social evils and illegal immigrand and services or drugs occur all over the world.

“The human life is threatened by war on chemical weapons, atomic bombs, and economics”

Therefore, the author assumed full responsibility for all organizational work internal damage. So, for the external that point forward to a following qualifying and losses, in addition either author splendor of truth, depending on the level of radical knowledge of that individual assessment, selection, and decide, then finally everyone took hold of all have the rewards or appealed to sanction based on or behaving according to the principles of equality and justice.

However for protection of human rights “hypocrisy and weakness” through negotiations and agreements are no longer relevant. We need to be more drastic, do not let the counterparts continue to deceive or deceive.

00000000000000000000

Tài liệu lịch sử của Nhân Loại, lưu lại cho chúng ta biết bao khúc quanh đen tối, mà Con Người đă lặn hụp sống trong thời gian dài, qua nhiều thế kỷ và thế hệ cho đến thời điểm này.

Chuyện hàng ngày vẫn xảy ra, điển hình là một đám đông luôn ủng hộ, a dua, tâng bốc một chủ trương nào đó, rồi tự cho nhóm của mình có chính nghĩa để nắm giữ quyền lực. Chối bỏ sự thật thay vào những giải thích mơ hồ, biết bao hiệp định, khế ước quan trong đã ký kết thì không nghiêm chỉnh thi hành.

Đời sống của nhân loại đang bị đe dọa ở vào thời điểm cao nhất: chiến tranh vũ khí hóa học, nguyên tử và kinh tế. Tệ đoan của xã hội ngày gia tăng khắp mọi nơi trên thế giới, ngập đầy những kẻ tham nhũng trong các chính quyền, đoàn thể, và tôn giáo. Tiếp tục sản xuất lương thực thực phẩm có nhiều độc tố, hàng lậu thuế, dân cư bất hợp pháp, xì ke ma túy.

Bản chất yếu hèn và phi nhân đạo không còn phù hợp nữa nếu muốn tạo dựng xã hội mới, một thế giới hòa bình an vui và thịnh vượng vậy. Tùy theo trình độ căn cơ hiểu biết của cá nhân mà giám định, chọn lựa, quyết định, thực thi công tác để đóng góp cho xã hội. Cuối cùng chắc chắn rồi đây ai nấy đều có nhận phần thưởng hay bị xử phạt công bằng.

New World Order

The New World Order: (2017-2025)
The prophets who have warned in the books of religions, Man will destroy man:

Spiritual warfare, chemical weapons, and economics …..
The United States – the Soviet Union – China has been trying to compete, the strongest is the region right now in the Middle East & Asia (pacific ocean)

  • The Universal energy moves vigorously in the inner purge all over the world !
    The punishment will come to the corruption officials of government, mass organizations, and religions

“Knowledge-Kindness-Courage”
Mankind can help mankind

 Thế giới mới: 2017-2025
Các nhà tiên tri từng khuyến cáo trong kinh sách của các tôn giáo, Con người sẽ hủy diệt con người:

chiến tranh tâm linh, vũ khí hóa học, và kinh tế …..
Hoa Kỳ- Liên Sô – Trung Quốc đã và đang nỗ lực tranh thế thượng phong ,mạnh mẽ nhất là khu vực ở

Trung Đông & Á châu (Thái Bình Dương)

  • Năng lượng vũ trụ chuyển động mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới, trong quá trình chuyển đổi tư tưởng của con người, cải tổ nội bộ, Hình phạt sẽ đến với các viên chức tham nhũng đã và đang phục vụ trong chính phủ, tổ chức, hội đoàn, và tôn giáo.

Kiến thức, tình yêu thương, và can đảm !

Con người mới có thể giúp được Con người

 

Proud To Be An American

Proud To Be An American

Ways to saving lots of money for taxpayers

“To become a bad person is easier than a good one”

According to a report by the Bureau of Justice Statistics (BJS) about 68 percent of 405,000 prisoners released in 30 states in 2005 were arrested for a new crime within three years of their release from prison, and 77 percent (77%) were arrested within five years. Recidivism – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Recidivism

Correction Department:

The entire prisoners return back to the free word after detention ended would be less chance to come back there again. 
Their future much be easier if we have help them well.

Meditation Courses:

  • The purpose of health protection is clearing ugly thought and improve human mind to a higher level of a kind and nicer.

  • Having Vocational Schools for prisoners to training while jail times:

Have manufactures hires to product of common goods right in prison and that could help everybody who willing to participate.
The prisoners can earn some money right away in saving trust account and much easy keep going on with good skills after leaving the jail. Beside that the cost for making product cheaper than now or so much easy to export them to any other countries
The more companies willing to hire for given them a second chance; would be the less expenditure for Government to build the Jails.

Social Department:
Welfare program must base on a good reason and in a certain time only.
The fund will terminate if the receiver not improve of their ability of willing to work.

ObamaCare has problem since day one – Please use different name and program for Federal Health Care

Mental Hospital:

It is about energy.
There are more than forty percent (40%) of patients are fake neurosis

The healing technique extremely help; There for more affect and it take less than a month for solving this problem. Patients faster reunite with their family and do normal activities.

000000000000000000

Chương trình tiết kiệm ngân sách quốc gia

Những chương trình liệt kê như sau nhằm tiết kiệm ngân sách cho những người đóng thuế, tạo dựng đời sống mới tốt đẹp hơn cho rất nhiều tội phạm, và những bịnh nhân đang có thần kinh giả
1- Phạm nhân và đời sống mới
Tài liệu trên mạng: Theo báo cáo của Cục Thống kê Tư pháp (BJS), khoảng 68% trong số 405.000 tù nhân được thả ra ở 30 bàng trong năm 2005 đã bị bắt vì một tội phạm mới trong vòng ba năm sau khi họ được thả ra, và 77 phần trăm (77%) đã bị bắt trong vòng năm năm. Recidivism – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Recidivism

Khóa huấn nghệ và sản xuất những đồ thông dụng ngay trong trại giam
1- Tội phạm tiêu khiển thời gian nhanh chóng
2- Nghề chuyên môn
3- Hưởng lương trong quỉ tiết kiệm nhằm hỗ trợ cho cuộc sống mới.
4- Giá thành của các sản phẩm rất thấp, các tiểu công ty dễ cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Khóa học Tịnh Tâm:
Mục đích là giảm bớt đau yếu bệnh tật, tiếp thu năng lượng mới nhằm cải thiện tư tưởng, gia tăng ý thức trách nhiệm đối với xã hội, hay hồi phục lại bản chất thánh thiện của con người.

2-Bệnh viện Tâm Thần

* Hệ thống thần kinh suy giảm, vô hiệu năng để quản lý bộ não và trí nhớ. Thông thường bệnh nhận được trị liệu bằng thuốc an thần (ngủ)
* Bốn mươi (40%) phần trăm là thần kinh giã, tác động bởi linh hồn khác xâm nhập. Vì vậy chỉ có áp dụng năng lượng của vũ trụ mới đạt được kết quả, hoặc giúp cho bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng