Spiritual Development

Spiritual Destiny

World War Three Never Exist

World War Three Never Exist

GOD OPEN THE WAY

Many modern thinkers or strategists have predicted that the third world war would break out at any time or for as long as this year.

The situation is moving and is continuing to increase strongly in areas like the Middle East, Pacific Ocean ….. However, we will witness unexpected results or you can say that is very mystery:

“Human solves problem by themself very smoothly, well, and loving each other”

The international community welcomes the noble awareness of peace, happiness, and development for humanity, in particular by the active service of three leaders: Donald Trump J, Vladimir Vladimirovich Putin, Xi Jinping.

Sincerely grateful to the souls of unknown soldiers, the power of holy fraternity.

Nobody want nuclear bomb explode
World war three never exist

Thế Chiến Thứ Ba Không Xảy Ra

Nhiều nhà tiên tri hay các chiến lược gia hiện tại đã tiên đoán rằng thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào hoặc với thời gian tối đa là trong vòng năm nay. (2017)

Tình hình xôi động và đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ tại các khu vực như Trung Đông,Thái Bình Dương….. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chứng kiến thành quả bất ngờ có thể gọi là mầu nhiệm:

“Con người tự giải quyết rất êm đẹp, ổn thỏa, và đằm thắm với nhau”

Cộng đồng thế giới trân trọng hoan nghênh ý thức cao cả nhằm mang lại hòa bình, hạnh phúc, và phát triển cho nhân loại, cụ thể bởi sự tích cực phục vụ của ba nhà lãnh đạo: Donald Trump J, Vladimir Vladimirovich Putin, Xi Jinping.

Chân thành tri ân các linh hồn chiến sĩ vô danh, cảm tạ tất cả năng lực trụ trì của chư vị hiền tâm thánh đức thập phương.

The Truth Zero

The Truth Zero

 

Over long period, I collected data from my own experience, through contacts with Master Luong Minh Dang, spent time attended cosmic classes, and especially during meditation. Human beings are more elaborate than “memory” in computers. The role of the soul supports the body over time, such as the software always update and active. All activities in past lives are often recurring in the form of habits; the present life develops depending on the environment and circumstances of more or less absorption.

Yin and Yang, invisible and tangible, air and geography, are always reciprocal; To be more specific, if a military expert lacks observation, does not directly evaluate the geography or model, the win will very little.

A leader could not meets, reaches out to people of course he will easily makes misguided.

A feng shui researcher will not be sensitive; do not have much knowledge or ability if he or she does not have the opportunity to travel places to study, to explore mystery places. Last but not least, once we have chosen a path for ourselves, we should put all our heart and soul into it in order to fully received it; And to succeed, we should bring all the things we have learned that serve humanity to enhance knowledge for life is also for ouSrselves. 

Interpretation of spiritual codes: UNIVERSAL ENERGY (Năng lượng của trụ)

(O) K L A H (O) M A C I T Y

GOD OPEN THE WAY
World war three never exist

 

 

The Truth Zero

Âm Dương Tương Khắc

Trải qua nhiều thời gian ,góp nhặt dữ liệu từ kinh nghiệm riêng của bản thân, qua các cuộc tiếp xúc với Thầy Lương Mình Đáng, tham dự các lớp học năng lượng vũ trụ, và đặc biệt nhất là trong lúc thiền định

Bộ não của con người được cẩu tạo tinh vi hơn là “memory” trong máy vi tính, vai trò của linh hồn là hỗ trợ cho thể xác theo thời gian, ví như những software luôn update và activate. Mọi sinh hoạt trong tiền kiếp thường khi tái diễn qua hình thức là thói quen, đời sống hiện tại phát triển tùy vào môi trường và hoàn cảnh tiếp thu nhiều hoặc ít do linh hồn đó  lựa chọn.

Âm và dương, vô hình và hữu hình, không khí và  địa chất luôn tác động hổ tương,  nói rõ hơn; như chuyên gia quân sự thiếu quan sát, không giám định trực tiếp địa hình hay mô hình rất khó chiến thắng.

Một nhà lãnh đạo không thường xuyên hội họp, tiếp cận với mọi tầng lớp nhân dân tất nhiên đường lối chỉ đạo dễ bị lệch lạc. Một người nghiên cứu phong thủy, tâm linh sẽ không có nhiều kiến thức hay năng lực nếu không có dịp du hành nhằm khám phá những nơi ẩn tàng sự huyền bí. 

Lý giải mã số tâm linh: UNIVERSAL ENERGY (Năng lượng của trụ)

(O) A H (O) M A C I T Y

GOD OPEN THE WAY

World war three never exist

 

 

 

Unknown Soldiers

Unknown Soldiers

Dispute spiritual, ideological opposite, ways to streamline and policy changes, disturbance activities …. The impact of cosmic energy increasingly fierce, is fear of happening any time through natural disasters and human forms ears.
Please to improve our lives in daily and help others as much as we can.

Practices meditation to mentally not wobble, is an effective way to give body and soul integration, increased capacity, responsive feel. Since that would identify more correctly anticipated the acquisition of the five senses.

Chiến Sĩ Vô Danh
Tâm linh tranh chấp, tư tưởng đối nghịch, đường lối chấn chỉnh, chính sách thay đổi, sinh hoạt xáo trộn….Tác động của năng lượng vũ trụ ngày một quyết liệt, đang chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào qua hình thức thiên tai và nhân tai.
Hăy cùng nhau tự cải thiện đời sống và thực thi chương trình tương trợ lẫn nhau trong môi trường sinh hoạt hằng ngày của từng cá nhân vậy.

Hãy luyện tập thiền định để tinh thần không chao đảo, là phương cách hữu hiệu để tạo cho thể xác và linh hồn hội nhập, gia tăng nguồn năng lực, nhạy bén cảm nhận. Từ đó sẽ nhận định đúng hơn những dự liệu tiếp thu từ ngũ giác quan.

 

 

 

United States Of America

Tập Trung Vào Một Điểm

 Dân tộc Việt qua nhiều thế kỷ, thế hệ, phải chịu đựng mà sống trong cảnh màn đêm u tối, bị nhồi sọ với biết bao giáo điều, chủ thuyết du nhập bởi ngoại lai. Tệ hại nhất là thế lực từ phuơng bắc, thường lấn chiếm và đô hộ, từng giai đoạn xóa tan mất đi biết bao sự hiểu biết, tinh hoa,cao quí được tàn trữ trong ký ức,bộ não,khối óc của dân tộc. Thay thế vào những phong tục tập quán đẫm mùi mê tín dị đoan, tiếp tục lưu truyền cho đến hôm nay.

 Hơn thế nữa, nhiều vị Thầy từ phuơng bắc rất giỏi về phong thủy, địa lý, nhuần nhuyễn cách sai khiến âm binh, lãnh nhiệm vụ âm thầm đột nhập vào đất phương nam. Phá hủy các nơi xem là đất linh trọng địa, chận đứng mọi sinh khí có thể khởi mầm kết tụ sinh ra quả tốt, gọi là đấng anh hùng nhân kiệt.

 Bốn mươi năm cận đại, theo tài liệu thống kê về kinh tế của quốc gia Trung Quốc dồi dào, vũ khí đạn dược tân trang và tự sáng chế, ảnh hưởng thế lực khắp bốn phương ngày gia tăng. Như thế, cuộc đại chiến thứ ba sẽ khó tránh khỏi, chúng ta đều biết bởi vì quyền lợi riêng tư, của từng quốc gia và dân tộc đó tham dự vậy.

 Trên khía cạnh tâm linh nhiệm mầu, muốn tìm một giải pháp để cứu nguy dân tộc, các huynh đệ và bằng hữu xin dùng chút ít thời gian để xem, suy nghĩ về tài liệu của trang website này, nếu nhận thấy hữu lý, kết quả hữu ích chung, vui lòng phổ biến rộng rãi.

 (Góp Ý:  Những lý giải trong bài viết này là chìa khóa giúp chúng ta lãnh ngộ sự huyền vi của Cơ Trời hay Bàn Cờ Thiên Cơ):  UNITEDSTATESOFAMERICA

Đề nghị: Thành lập Đền Thở Tổ Tiên Việt Nam tại Hà Nội 

 Chào thân mến

Certainly enlightenment

Bất Chợt Giác Ngộ

Rất nhiều giáo phái và chủ thuyết phát sinh trên thế giới nhằm mục đích giúp con người tiến hoá hay cải thiện đời sống cho tốt đẹp hơn. Nhưng cụ thể sự tranh chấp đã và đang ở mức cao độ, từ đó tạo ra nhiều thiên tai và nhân tai không thể đo lường được hậu quả vậy.

Hơn ba mươi năm qua, những tưởng ngành năng lượng vũ trụ do Thầy Lương Mình Đáng sáng lập sẽ đáp ứng nhu cầu nhằm giải quyết tệ nạn kể trên. Với phương pháp truyền điện, người hành giả có thể tự giúp mình, những người chung quanh về thể xác, hồi phục, bảo vệ sức khoẻ mà không cần dược liệu y khoa . Kế đến, nhiều lĩnh hồn không có nơi ấn định hay trú ẩn, có cơ hội tái kiếp dễ dàng hay là đi tu học

Sự đóng góp rất đáng kể của chúng ta, các huynh đệ đồng môn, hành giả nhận điện bốn phương tám hướng, năm châu bốn biển. Nhưng rất tiếc, có lẽ tại vì trình độ, khả năng, thực chất của tập thể nói chung hãy còn thấp kém, hiển lộ nhiều vướng mắc rất thông thường đó là: Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, và chia rẽ ngay trong nội bộ của tập thể, mãi tiếp diễn cho đến ngày hôm nay vậy.

Lời tuyên bố của Thầy LMD ở Úc Châu vẫn còn lưu lại bằng video như sau:  ” Thầy thua thì Thầy chịu chết” 

Sự ứng nghiệm bởi đấng “không có ngôn ngữ và danh từ xưng hô” phủ quyết hơn 8 năm qua, thế xác của Thầy LMD trở về các bụi, linh hồn của Thầy đã siêu thoát, bãi nhiệm không còn gánh vác trọng trách như xưa nữa.

Mong các huynh đệ đồng môn trên thế giới suy nghĩ, ôn lại những diễn biến đã và đang xảy ra một cách nghiêm chỉnh, trong sự sáng suốt trọn vẹn, tự chọn cho chính mình hướng đi, mỗi người một nhiệm vụ riêng, vì nhân loại hay là tiếp tục vì quyền lợi riêng tư mà ủng hộ cho phe nhóm của mình.

Chào thân mến 

The Truth 3

The True 3

That’s Enough

The Mankind history has been witness to tell and rescue us from the darkness history and order to understand, people have to endure in the long term, over many centuries, generations and until this moment.

In all of the fields, even big or small, every movement has happened on the planet, the world up to three dimensions, of course, would have to have reasonable and the points of the source. Search for the truth of the issue, is sometimes easy to see, but in some way very tough in these latest revelations, especially the field of “spiritual” in order to the invisible world Also calls universal energy is more complicate and hard to understand.

This is few examples for everybody to understand.

Read more...

Experience suggests, like the firewood have been burned into ashes, these phenomenon is a dense ash layer covered the flame, if hurriedly reached into its possible be burned, since the flame remains fire located below.

The daily story has happening, typically a crowd always supports, lavish insincere praise and compliments upon a person, and flatter a certain guidelines, for which of own justice, and is holding the truth without proof or whatever.

Therefore, the author assumed full responsibility for all organizational work internal damage. So, for the external that point forward to a following qualifying and losses, in addition either author splendor of truth, depending on the level of radical knowledge of that individual assessment, selection, and decide, then finally everyone took hold of all have the rewards or appealed to sanction based on or behaving according to the principles of equality and justice.

For conclusion, there was a famous adage of the Vietnam’s literary theory treasures.

“The smarter or sillier aren’t enough to survive,

only the knowledge person could alive”.

“There will be shine after hurricane”.

All the spiritual Masters & Leaders, We need to understand the problem enlightened, rational judgment of thinking, the new consciousness” of the better humankind achievement, the wisdom to handle the granted of universal energy in order to establish a Whole New World:.

click read more …. để đọc tiếp..

The Truth 3

Đã Đủ Rồi

Tài liệu lịch sử của Nhân Loại, lưu lại cho chúng ta biết khúc quanh đen tối, mà Con Người đã lặn hụp sống trong thời gian dài, qua nhiều thế kỷ, & nhiều thế hệ , cho đến thời điểm này.

*Trên mọi lãnh vực, dù lớn hay nhỏ, mọi diễn biến đã xảy ra trên quả địa cầu, trong không gian ba chiều này, ắt hẳn đều phải có nguyên nhân và điểm khởi nguồn.

Muốn tìm ra sự thật của vấn đề, đôi khi nhìn thấy dễ dàng, nhưng lắm lúc rất khó khăn mới phát giác, nhất là lãnh vực “Tâm Linh”, thế giới vô hình, hay còn gọi là năng lượng vũ trụ lại càng phức tạp và khó hiểu hơn.

Kinh Nghiệm cho thấy, giống như bó củi đã được đốt thành tro, hiện tượng dễ nhìn thấy là lớp tro tàn dày đặc phủ kín, nếu vội vàng thò tay vào có thể bị phỏng, bởi vì đốm lửa vẫn còn cháy nằm tận ở phía dưới.

Chuyện hàng ngày vẫn xảy ra, điển hình là một đám đông luôn ủng hộ, a dua, tâng bốc một chủ trương nào đó, rồi tự cho nhóm của mình có chính nghĩa, hay đang nắm giữ chân lý . Hãy so sánh, trong giả ngoài thiệt có giá trị hay trong thiệt ngoài giả ? hoặc sách lược thuờng thông dụng là lộng giả thành chân

 Tùy theo trình độ căn cơ hiểu biết của cá nhân mà giám định, chọn lựa, quyết định, thực thi cuối cùng chắc chắn rồi đây  ai nấy đều có nhận phần thưởng hay bị xử phạt công bằng.

 

Tóm lại, xin gởi đến đọc giả hai câu tục ngữ trong kho tàng văn chương của Việt Nam

 “Khôn cũng chết, mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống”.

Sau cơn mưa rồi trời lại sáng.

Thưa các vị Minh Sư, Chân Sư, những vị Thầy hướng dẫn Tâm Linh đang có trách nhiệm, chúng ta cần ý thức sự thành tựu về “tư duy, ý thức” của con người mới hiện nay đã hoàn tất. Sự minh triết cấp bách, mới đủ khả năng, bản lãnh, hỗ trợ hữu hiệu cho chương trình thiết lập một:

Thế giới Thanh Bình, An Vui, Hạnh Phúc đời đời.

The Truth 1

The Truth 1

The Laws Of Elimination Or Existence

In the mankind course, our  human “body” is only a tool to help our soul to learn, especially from a simple to a more complex form evolve, or to fulfill a mission, goals, and a certain unfinished work of our past.

so; Everyone naturally gone through three stages: birth – mature – Old (Dead)

 Spiritual calmness, Breathing and Meditation:

 This is extremely effective solutions for saving time and money. In addition, help everybody of all ages, all collars and social media about good health, physical mental wellbeing.

Raise the level of “self-consciousness” of his own, thinking; thoughts will be clearer about the duty and responsibility to the family, national, ethnic, and social.

Meditation is the only way to detect the human experience and knowledge reaped from past lives,  stored in memory, also known as mining HIDDEN POTENTIAL TREASURES.

 Please select appropriate training methods, decorous, and simple, but practical application must match the background and experimental science.

Read more »

The Truth

“The Great Nation Created Happy People”

Practice meditation is a top best for body balance and your every day’s health protection, it efficient and inexpensive:

Meditation:

 1.  Practice from five to 30 minutes per day.
   Sit comfortable, with eyes open and keep your mind free.
  Deeply inhale then slightly exhale at least 3 times
 2. Still keep eyes open, look but not see, think but nothing beside guilds your mind into the top of your head. 
   
  Regular practice will effectively for 2 areas:  Protecting Health and spiritual development.

The truth :

The function of the body physically feel increasingly in order to united with the soul,
you will be able to communicating with the invisible world, and showing the capacity to become or develop into something.  That mystery been given and will direct toward oneself. There for;  discovered as contrasted with potential effects.

There is always a reason
 If the desire is no longer encumbers, physical comfort will be instant.

“Found HAPPY HEAVEN ON EARTH“.

click read more để đọc tiếp

..

The Truth 1

Tre Già Măng Mọc

Trong quá trình của kiếp nhân sinh,”thể xác” của chúng ta chỉ là phương tiện để giúp linh hồn học hỏi, tiến hoá, hay chu toàn một sứ mạng, mục tiêu, một sự việc nào đó còn dang dở của thời gian quá khứ. Kế đến, hầu hết ai nấy đều giống như nhau trải qua ba giai đoạn: thuợng-trung-và thiếu niên.

Tịnh Tâm-Hít Thở và Thiền Định:

Đây là giải pháp vừa hữu hiệu, vừa ít tốn kém tài phí và ít tốn thời gian nhất, nhưng giúp được mọi tầng lớp mọi lứa tuổi, mọi giai cấp trong xã hội về: sức khoẻ tốt, tinh thần an vui. Nâng cao trình độ “tự ý thức” của chính mình, tư duy, tư tưởng sẽ được rõ ràng hơn về bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình, quốc gia, dân tộc, và xã hội.

Read more...

Thực tập thiền đình mỗi ngày là cách duy nhất để con người sớm phát hiện ra những kinh nghiệm và sự hiểu biết đã gặt hái từ nhiều kiếp trước, vi những dự liệu được lưu trữ trong phần ký ức,  mà đó cũng là mục tiêu lớn đối với giới Tu Học: KHÁM PHÁ TIỀM  NĂNG BÍ ẨN.

Bởi vì lợi ích quá lớn lao nầy, chúng ta cần phải chọn tức khắc một phương pháp luyện tập thích hợp,  đúng đắng, và đơn giản, nhưng cần phải thiết thực về sự ứng dụng, thực tế, phù hợp với nền khoa học văn minh hiện đại.

The Truth

Thiền Định Căn Bản

 

Động tác 1:

Tư thế ngồi thoải mái, hít vô bằng mũi thật đầy hơi, thở nhẹ ra bằng miệng (tối thiểu là ba lần – chuẩn bị tịnh tâm).

 

Động tác 2:

Mở mắt khi tịnh tâm, (vài ngày sẽ quen) hướng tư tưởng tập trung trên đỉnh đầu, tư tưởng có điểm để trụ, không di chuyển, tạo sự êm dịu,  có tác dụng là kích thích hệ thống thần kinh ở não bộ gia tăng hoạt động.

Thường xuyên luyện tập mỗi lần 30 phút, sẽ hiệu quả cho cả 2 lãnh vực: Bảo vệ sức khoẻ & Phát triển tâm linh.

Chức năng cảm nhận của thể xác ngày càng gia tăng, hợp nhất với linh hồn, giao tiếp với thế giới vô hình & phát hiện khả năng tiềm ẩn

Khi tịnh tâm tất nhiên phải lấy tâm làm chủ, đòi hỏi thời gian luyện tập để giúp tinh thần ổn định, chứ không phải tạo cơ hội, nuôi dưỡng tham vọng, dục vọng, mơ tưởng, hay mong cầu quyền thế.

Phải quyết tâm, chân thật, cụ thể phụng sự bằng hành động nhằm đóng góp lợi ích cho xã hội. Những yếu tố vừa liệt kê không thể thiếu nếu mong muốn đạt kết quả mỹ mãn và nhanh chóng:

NIỀM VUI HẠNH PHÚC LÀ THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ !

The Truth 2

The Truth 2

It is All about Universal Energy.

 

Vietnam’s Bronze Drum:

Humankind’s Ancestor.

Humankind undergone so many periods of evolution, there was change by the time of the visible world; the main cause is goes through transformation and direct impact from the unseen World; that is cosmic energy.

 

There were solid proof, the physical body gone and return to dust through the elements of time, but the soul is immortal, then rebirth once again and repeats.

Now and then, society’s generating many more human being, many doctrines, many religious associations and activities appears to adjust the evolutionary, that change expressed through the laws of: “Elimination or Existence

 

“An order of God”

The bronze rum is “treasures” of Mankind’s ancestors, and have saved for many thousands of years, and centuries for Vietnamese Ethnic, there were hidden the codes, the symbols, engage a super energetic, the powerful matchless is the only key used to open the mankind’s “evolution” of both physical and energy world.

 

We are the descendants of Vietnamese Ethnic, even we are living domestic or overseas, we need more efforts to promote the true love, and the light of wisdom.

 

However; If you were the one of our ancestor souls,

The one of the great Spiritual professors, or one of the Evangelism, or one of owns religious who practitioner religious, all are the one mystery master of the most super practitioner’s fraternal world power, we are willing to take all responsibility and strong contribution from immediately to save human life now for the future generations.

Only Mankind helps Mankind, let get together, open widen hands and tighten our love, in order to determine and build social life as Peace, prosperity and happiness.

Cordially greet,  Much More Research –  www.history.com

The Truth 2

Vietnam’s Bronze Drum

 

Tổ Tiên Việt Nam.

Nhân sinh trải qua nhiều thời kỳ tiến hoá, đổi thay và thay đổi, theo thời gian của thế giới hữu hình, nguyên nhân chính là qua biến chuyển và tác động trực tiếp từ thế giới vô hình còn gọi là năng lượng vũ trụ.

Minh chứng xác thực, thể xác trở về cát bụi qua yếu tố của thời gian, linh hồn thì bất diệt, tồn tại và luân hồi. Vì thế xã hội ngày gia tăng nhân số, nhiều chủ thuyết, hội đoàn và tôn giáo xuất hiện…sinh hoạt nhằm chỉnh đổi sự tiến hoá thể hiện qua định luật: “Đào Thải hay Tồn Tại”

 

“Ấn Lệnh của Thượng Thiên”

Trống Đồng là “Bửu Vật” của Ông Bà Tổ Tiên Việt Nam đã lưu lại từ nhiều ngàn năm,nhiều thế kỷ cho Dân Tộc Việt Nam, bằng các mã số, ký hiệu tràn đầy năng lực, quyền uy vô song, là chìa khóa duy nhất để khai mở cánh cửa ” Sinh Tồn-Tiến Hoá-Huỷ Diệt” cho cả hai thế giới: vật chất và năng lượng.

Là con cháu của giống nòi Dân Tộc Việt đang sinh sống ở hải ngoại hay quốc nội, chúng ta cần nổ lực nhiều hơn, để phát huy chân tình yêu thương, ánh sáng của minh triết đến với mọi người.

 

Ai Là những linh hồn của các vị Thầy Tâm Linh Cao Cả và Chân Chính,

Hỡi các vị Truyền Giảng, các hành giả chân tu của các tôn giáo và các vị hành giả chân tu tại gia, các huynh đệ hành giả nhân điện trên thế giới, các vị có nhiều khả năng hãy tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm, mạnh dạn, sốt sắn, và tích cực đóng góp nhiều hơn nữa vào chương trình cứu giúp nhân sinh ngay thời kỳ này và mai sau.

 

Con Người giúp Con Người, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng vòng tay và xiết chặt  tình thân ái, quyết tâm tạo dựng đời sống xã hội:         Thanh Bình, Ấm No, và Hạnh Phúc.

Chào Thân ái,

Dr. Michael Tran M.D.(T.M)

Tài liệu tham khảo:

 http://trongdongvietnam.info/news/Giai-ma-thong-tin-mat-trong-dong-25.html

Fengshui Mystery

Fengshui Mystery

Fengshui is mystery; it’s philosophical system of harmonizing everyone with the surrounding environment, which literally translates to “wind and water”. People is using Bagua with the eight Diagrams for trouble shoot, there’s a populating basic symbol of the universe alternate yin-yang in Oder to makes them mystery.

Chinese and oriental people are applying them in astronomy, astrology, geography fengshui, spirituality and even in the broad public life.

Pyramid plus Ms. Annute formations are mystery also; the fengshuiis involve with many info and depent on the 4 season such as: Spring, Summer, Fall and Winter is the foundation of the spiritual development which is the European Atlantic era, the Egyptians in particular and Westerners in general admiration.

In this century, Master Luong Minh Dang had restructured the pyramid figure in three dimensional, as a Logo for UE, he placed it in front and at the middle of the Viet Nam custom Bronze Drum’s logo, in order to complement, balance, and harmony the invisible world, also known as cosmic energy as well.
Finally,the end of Oct. 2016, Dr. Michael Tran re-design the new Logo as you can see, he placed the big antenna which include three holes in the front and at the middle of the earth.

The New Page
Physical return once the dust, the soul is deemed to have completed the task or if he was dismissed earlier deadlines to return to God.
Typically, the soul will re-birth into a new cycle, in order to continue to learn and evolve. Posterity own people, we are the latter, because the gift of love affair that honor memorial tribute and gesture is laudable and should do.
World peace, nationalism developed, prosperous family, fellow fraternal love, mutual assistance clause is the prerequisite, the achievement is more or less depending on the level of Wisdom, Enlightenment , and contributions of specific actions us.

Research: The Alien Code–   www.history.com

 • ♥ Trống Đồng Việt Namcreated by LinhHuong. linh.huong76@yahoo.com

Phong thủy Huyền Bí.

Âm dương Bát quái là biểu tượng cơ bản trong vũ trụ, được người Trung Hoa nói riêng và người phương đông nói chung ứng dụng trong thiên văn học, chiêm tinh học, địa lý phong thủy & tâm linh ngay trong đời sống xã hội.

Kim Tự Tháp (Bốn Mặt) hình Bà Annute, & Xuân Hạ Thu Đông là biểu tượng cho nền tản phát triển về tâm linh của thời đại Châu Atlantic, người Ai Cập nói riêng và người Phuơng Tây ngưỡng mộ nói chung.

Thế kỷ mới, Thầy LMD đã tái cấu trúc KIm Tự Tháp- Ba Mặt, Logo của ngành Nhân Điện hiện nay được thiết kế nằm ngay trong giữa hình Trống Đồng. Nhằm bổ sung, quân bình, và hòa hợp trong thế giới vô hình, còn gọi là Nàng Lượng Vũ Trụ.

Cuối tháng 10 năm 2016 , Dr. Michael Trần đã thiết kế huy hiệu mới, với màu sắc nguyên thủy và những ký hiệu huyền bí được rõ ràng hơn. Bởi vì Trống Đồng là Bửu Vật của dân tộc VN. Kế đến đặt hình Antenna lớn ba mặt và ba lố, vào trung tâm của quả Địa Cầu tượng trưng bằng hình vòng, nói lên sự phát triển: Tâm linh mới, Con người mới, và Thế giới mới.

Trang Sách Mới:
Thể xác một khi trở về cát bụi, linh hồn được xem như đã hoàn tất nhiệm vụ hay bị giải nhiệm sớm hơn hạn định, để trở về với Thuợng Đế.
Thông thường, linh hồn sẽ tái kiếp vào chu kỳ mới, nhằm học hỏi và tiếp tục tiến hoá. Riêng người hậu thế, chúng ta là những người đi sau, vì mối ân tình mà tỏ lòng trân trọng tri ân và tưởng niệm là nghĩa cử nên làm và đáng ca ngợi. (www.dangminhluong.org)
Thế giới an lành, quốc gia dân tộc phát triển, gia đình sung túc, huynh đệ đồng môn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau là mệnh đề tiên quyết, sự thành tựu nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào mức độ Minh Triết,Giác Ngộ, và đóng góp bằng hành động cụ thể của chúng ta vậy.

“Đời thì giúp cho thể xác bớt đau hết bịnh,
Đạo thì giúp những linh hồn bất tử bất diệt tái kiếp đi tu”

Thái Bình – Ấm No – Hạnh Phúc. 

Chào  Thân Ái,

Dr. Michael Tran, M.D (T.M)

Tài Liệu Tham Khảo: THẾ GIỚI BÙA NGẢI
http://tamlinhhuyenbi.net/forums/

br>

Essentials Healthy Living

Essentials Healthy Living

Healthy body is a quest chamber for the soul; a sick body is a prison” – Francis Bacon,

 

Essentials of Healthy Living

Essentials of Healthy Living

What is the basics of a healthy living?

Healthy living defined health as “A complete state of mental, physical and social well-being not merely the absence of disease”.

It is broader meaning, the definition of “health” encompasses concepts of health and fitness as well as emotional and spiritual develop as well.

In this sense, it means more than just enjoying good physical health and fitness; it also includes aspects such as maintaining a good level of energy and vitality, therefor enjoying emotional and psychological stability, entertaining harmonious relationships, acquiring effective stress management strategies and skills, as well as developing a sense of purpose and meaning in life..