Spiritual Development

U.O.L. Posts

God Exists

Nguồn Cội và Thượng Đế

Không gian ba chiều được khoa học chứng mình, mọi sự việc có tính chất không tuyệt đối, trình độ tiến hoá của mỗi dân tộc mang tính chất riêng biệt, nhiều ngôn ngữ được sử dụng khác nhau bao gồm lãnh vực kinh sách của tôn giáo, các thông điệp ghi nhận từ thiền định.

 Như vậy nàng lượng hằng sống được hiểu như là tập hợp các linh hồn, đã và đang hiện diện hoặc tái sinh trong vũ trụ và trái đất. Từ những suy luận của các khoa học gia và thần học, định luật sinh tồn và hủy diệt nhằm thay đổi phương cách sinh hoạt trong xã hội loài người vào thời điểm đã hoạch định, thêm vào đó mang tính chất bất biến (đến khi quả địa cầu bị hủy diệt toàn bộ) vậy.

 Tóm lại, những gì chúng ta chứng kiến và thụ hưởng đều là những tác phẩm của “nhân loại”, vì thế mọi sự việc đang tranh chấp chỉ con người quyết định, phải tự giải quyết với nhau bằng trạng thái của vô hình và hữu hình.  “Thuận thiên hành đạo” cần nên hiểu một cách thực tế, dân tộc nào thành tựu tối đa cả hai lãnh vực: tâm linh (điều khiển năng lượng vũ trụ,hay là lực lượng vô hình) và khoa học kỹ thuật (trang bị võ khí tối tân) tất nhiên sẽ dành được chiến thắng.  Must see:

World-Famous Physicist Drops Bombshell “God” Discovery… Atheists Will NOT Like This

You Make Me Cry

Nghịch Lý Đạo

Tu hành kiểu gì mà vẫn tranh chấp và đố kỵ

Đi nhà thờ và chùa cứ xin với xỏ, lại bày trò hối lộ các Đấng

Như vậy hoài làm sao phát triển tâm linh

Đời Hỗn Loạn
Thùng rỗng thì kêu to
Người dốt lại khoái nói chữ và ta đây đủ điều

Always Has Reason

Administration corruption

The 16th president of the United States, Mr. Lincoln, said:
“You can cheat a lot of people in a short time, cheated a few people for a long time, but you can not fool all of them forever.”

always has reason

Thượng Bất Chính Hạ Tất Loạn
Tổng Thống thứ 16 của Mỹ A.Lincoln nói: “anh có thể lừa nhiều người trong thời gian ngắn, lừa ít người trong thời gian dài, nhưng anh không thể lừa tất cả mọi người mãi được”…… Ngày tàn của những ai:
Nói “đạo” mà không có tí gì về lễ nghĩa.
Dạy tình thương để che lấp sự đổ kỵ và ganh ghét
Giúp người với ý đồ mua danh và gia tăng lợi lộc
Hướng dẫn tâm linh với mục đích tạo thêm năng lực.

 

To Kill or Be killed

Đứng Ngồi Không Yên
Chính quyền của các siêu cường quốc ráo riết họp bàn, kế hoạch, và thể hiện sức mạnh bằng quân sự nhằm tạo áp lực để mong đạt được sự thắng lợi (nếu có thể) từ mọi nơi trên thế giới.
Chính quyền nhược tiểu ở những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp cuộc tranh chấp, không kém bận rộn và khẩn trương lập kế hoạch, chỉnh đốn hàng ngũ nội bộ nhằm tạo thành đoàn gánh hay bè phái, dành quyền chủ động phò quan THẤY : Mỹ-Liên Sô-Trung Quốc
Vở kịch: “con người hủy diệt con người,”. sẽ trình chiếu trong tương lai rất gần, bằng vào sự bất tín nhiệm của cộng đồng thế giới đối với các “Khế ước và hiệp định” trong quá khứ không nghiêm chỉnh thi hành. Vô hiệu hóa,tất cả được xem như là kế hoạch mua thời gian, là xảo thuật của chính trị.
Hãy lưu ý về “chiến trường không biên giới”, qua hình thức một thế xác có nhiều linh hồn khác ngự trị và điều khiển đã và đang hoạt động khắp mọi nói. Nói rõ hơn,”GIÁN ĐIỆP VÔ HÌNH” là công dân của nước nhà mà lại âm thầm gây thiệt hại cho quốc gia dân tộc

The Right Could Not Be Wrong

Hồi còi báo động cho ngày Tận Thế.

Mọi sinh hoạt trong đời sống của không gian ba chiều chỉ đạt được tính chất tương đối. Bởi vì lẽ đó, nhiều triết lý và đạo luật đua nhau xuất hiện và triển khai nhằm mang lại trật tự và phát triển hơn đến với mọi người.
Ngụy biện, lý luận, và bào chữa là cố tật luôn bám giữ hơn là nghiêm chỉnh thi hành xây dựng lợi ích chung .Thực tế cho thấy vấn đề phạm pháp, tệ đoan đã và đang xảy ra ngày một gia tăng trong xã hội nói chung, trong giai cấp lãnh đạo, guồng máy quản lý của quốc gia, tôn giáo, nghiệp đoàn, hiệp hội….nói riêng.

Question And Answer

Question & Answer

Through the meditation position posture, style, breath, and mind. The body connects to the soul, touches, interacts with the cosmic or energetic layers. Are the masters in the invisible. There are a lot of fake messages so you need to be subtle and skilful based on empirical science, to realize accomplishment: limitless or infinite, reality or illusion.

Question And Answer

 

Tùy theo cách thức ngồi hành thiền, tư thế như kiểu cách, hơi thở, và tâm thức sẽ chịu tác động hoặc bị ảnh hưởng:

Thể xác gia tăng nhạy cảm kết nối với linh hồn, tiếp xúc, và tương giao với các băng tầng năng lượng vũ trụ hay còn gọi là những vị chân sư trong cỏi vô hình.

Lưu ý những tập niệm, ô hợp, và cuồng vọng trong tư tưởng là nguyên nhân của sự tiếp thu rất nhiều những thông điệp giả mạo.

Cho nên chúng ta cần phải tinh tế và khéo léo kiểm nhận, đối chứng trắc nghiệm dựa trên nền tảng khoa học thực nghiệm, mới nhận rõ kết quả về sự thành tựu: giới hạn hay vô giới hạn, thực tế hay ảo tưởng, mình triết giác ngộ thật hay là bị tẩu hỏa nhập ma và mê tín dị đoan.

 

A Reporter

James William Ký Giả của tờ báo New York Times
Nửa năm cải trang và trà trộn sống với người vô gia cư tại Miami – FL.
Anh thực hiện một loạt bài tường thuật đã gây chấn động hàng triệu đoc giả.
**Nỗi buồn không tên dâng lên khi đọc mẩu tin này, vì tự kiểm nhận được rằng bao công trình hay sự đóng góp của mình cho xã hội, đến ngày hôm nay ví như là muỗng đường bỏ vào biển đại dương

 

Living with Ghost Boy for Year

Living with Ghost Boy for Year

 

Kuman Thong dolls for sale in Chiang Mai

U.O.L. Posts..

If you know anything about Thai people, you will know that they are seriously afraid of ghosts. That is why it might be surprising to know that millions of Thais willingly invite a ghost to stay at their home or business. Of course this isn’t such a scary ghost like the distraught Mae Nak or the grotesque Phi Krasue—rather we’re talking about a cute little boy ghost called Kuman Thong. The name “Kuman Thong” means “golden boy,” and as you can guess, Thai people give the little child spook a place on their shrines in the belief that he will help them out in money matters.

But his help comes at a price. If you chose to bring Kuman into your home, you have accepted a responsibility to take care of him. If a neglected child can throw a temper tantrum—how much more so when that child is a ghost? Like many things spiritual in Thailand, Kuman Thong seems to be a mix of truth and superstition. But after getting stuck living with him for a year, I believe in him enough to not want anything to do with him again…

History of Kuman Thong

English. Read more »

U.O.L. Posts.

A real Kuman Thong is not one of the smiling plastic statues that you see on so many shrines around Thailand. The original and true Kuman Thong is something entirely more sinister and taboo—the art of black magic at its darkest. To make Kuman Thong, one first has to surgical remove a stillborn fetus from its mother’s womb. A ceremony must then performed by someone well trained in the ancient secrets of Thai animist necromancy. In a cemetery, at night, the dead baby is dry-roasted over a fire while the necromancer chants the necessary mantras and secret incantations that will bind the spirit of the stillborn child to it. Once dried, the corpse covered in lacquer and gold foil, which is the original reason for the name Kuman Thong..

Posted on July 19, 2014 by Ryan Zander..

In the most authentic version of the ceremony, a substance called Nam-man phrai also applied to the corpse. The method of collecting Nam-man phrai is quite spooky in itself. It involves burning a candle under the chin of the corpse of a woman who died while pregnant, and collecting the oil that comes out of the skin. It is said to be powerful stuff and is used in all sorts of folk magic such as crafting love charms, though genuine Nam-man phrai is illegal. The origin of making Kuman Thong seems to found in the folk legend Khun Chang Khun Phaen, which is based on the life of a soldier in the Ayutthaya era. In the story, Khun Phaen makes the first Kuman Thong from the fetus of his dead wife’s unborn child. Nowadays, genuine Kuman Thong has mostly replaced by symbolic statues that depict a young boy in traditional Ayutthaya era attire. Kuman has his hair done up in a little topknot and will often be holding a small sack of gold..

How to Keep Kuman Thong

Taking a Kuman Thong home and setting up a little shrine for him is a little bit like adopting a new child. It thought that Kuman can grant favors for his master, but only if he is happy and even then, there can be unintended side effects…

Sala’ fruit

Taking care of Kuman involves giving him something to eat and drink every day. He has a sweet tooth as most little boys do and so candy, cookies, or other snacks considered good food offerings. For drinks, he likes Nam-daeng exclusively. Nam-daeng means “red water” and is a kind of sweetened beverage made with bright red artificial coloring and flavoring from the sala fruit (Salacca wallichiana). In place of traditional Nam-daeng, Red Fanta is acceptable.

All gods and spirits in Thailand seem to enjoy this sweet red beverage, which I am guessing has become a substitute in Buddhist times for animist blood offerings of the distant past…

Since Kuman is a child, it is also very common for people to offer toys for him to play with. Just like a real child, Kuman needs attention. You have to acknowledge his presence, talk to him sometime, etc. and then he will be nice and help you out. Otherwise, he might play tricks on you. People who keep Kuman at home often reported to have strange things happen such as hearing phantom sounds of a child’s laughter or the sound of little footsteps running around as if a child were playing. Other typical poltergeist activity can occur sucas doors seemingly opening or closing on their own and other objects moving around…

You cannot just simply get rid of a Kuman Thong once you have already had it—that would be asking for trouble. Instead, you are supposed to take an unwanted Kuman to a temple, where some type of ritual can done to release you from the burden of caring for the ghost.

Dark Side of the Kuman Craze

The vast majority of Kuman Thong that you see is plastic or wooden statues. Various small metal amulets that invoke the power of Kuman Thong are also quite popular. But the dark side of Kuman’s popularity is that there still exists a black market for the original type of Kuman made from a stillborn or aborted fetus. In May 2012, a Taiwanese-born British citizen arrested in Bangkok with six gold covered baby human corpses in his luggage. He had purchased them in Thailand and intended to resell them in Taiwan for a profit…

In 2010, Wat Phai Ngoen in Bangkok was the scene of a gristly discovery when 348 aborted fetuses found on the premises. The temple was helping to dispose of the bodies from illegal abortion clinics, and it thought that some may have been sold to practitioners of black magic.

Living with a Ghost Boy for a Year

kuman thong ghost boy statue

Would you get spooked out with this guy in your living room?..

I first learned about Kuman Thong when I rented a house for a year that he was already living in. My landlady a 50-something year-old Thai-Chinese woman—was very into any spiritual practice that was supposed to bring wealth or good luck. She had previously lived in the house with her family and had kept the shrine intact. It contained a couple Buddha images, one of the Hindu god Shiva, and three statues of Kuman Thong. The largest of the Kuman statues looked positively ancient and totally creeped me out…

I would often have weird dreams while living in that house and never really felt alone. A few times, I was woken up in the middle of the night by loud noises, which sounded like objects getting moved around. I later found out that there was a rat getting into the house, and I think the noise came from it fighting with another animal (possibly a snake?) up in the attic. So if the strange noises were coming from Kuman, the rat, or just an overactive imagination—I guess I may never be sure. The only thing I was certain of is that I resented the landlady for leaving Kuman at the house and sticking me with the task of giving him cookies and red water each day…

During the year that I lived with Kuman, he certainly didn’t give me any help with finances—nor did the landlady when it was time for my security deposit to be returned. I was pretty glad to be rid of him and wouldn’t choose to seek out his help in the future.

Posted on July 19, 2014 by Ryan Zander.

Living with ghost boy for year.

con ma Kuman Thong; một kết hợp của sự thật và mê tín dị đoan. Kuman Thông búp bê để bán ở Chiang Mai Nếu bạn biết bất cứ điều gì về người Thái, bạn sẽ biết rằng họ rất là nghiêm túc trong vấn đề sợ ma. Ai nghe đến điều này cũng cảm thấy lạ, và kinh ngạc khi biết rằng hàng triệu người Thái sẵn sàng mời một con ma về ở chung nhà hoặc trong doanh nghiệp của họ..

Tất nhiên đây không phải là một con ma đáng sợ như quẫn trí Mae Nak hoặc kỳ cục Phi Krasue mà chúng ta đang nói về một con ma trông dễ thương, cậu bé tên là Kuman Thông. Cái tên “Kuman Thông” có nghĩa là “cậu bé vàng”, và khi bạn có thể đoán, người dân Thái Lan cung cấp cho các em ma nhỏ một vị trí trong đền thờ của họ, trong niềm tin rằng con ma sẽ giúp đỡ họ tạo ra nhiều tiền bạc. Nhưng sự giúp đỡ của con ma đi kèm với một mức giá cao. Nếu bạn đã chọn để mang Kuman vào nhà của bạn, bạn đã chấp nhận một trách nhiệm để chăm sóc nó. Nếu một đứa trẻ bị bỏ rơi no có thể ném một cơn giận nóng nảy quyết liet, nhưng sẽ nhiều hơn và tàn bạo hơn thế nữa khi đứa trẻ đó là một con ma ?.

Giống như nhiều điều thiêng liêng ở Thái Lan, Kuman Thông là một kết hợp của sự thật và mê tín dị đoan..

Lịch sử của con ma Kuman Thông..

.

Read more »

U.O.L. Posts Living with ghost boy for year

Sống chung với con ma Tên cu Thông một năm

Living with Ghost Boy for Year!.

Thực tế Kuman Thông không phải là một trong những bức tượng bằng nhựa mỉm cười thuan tuy mà bạn nhìn thấy trên rất nhiều đền thờ o khắp đất nước Thái Lan. Các bản gốc và đúng sự thật thì Kuman Thông là một cái gì đó hoàn toàn nham hiểm hơn và bi cấm trong kỵ-nghệ của ma thuật đen tối nhất..

Để có được một Kuman Thông, đầu tiên phải loại bỏ phẫu thuật một thai nhi từ tử cung của người mẹ. sau đó Lễ phải được thực hiện bởi một phap su đã được đào tạo trong truong phai bí mật cổ xưa của thuật gọi hồn, linh vật, linh Thái..

Trong một nghĩa trang, vào ban đêm, sau khi nướng các thai nhi em bé, khi khô rang trên lửa là khi Necromancer tụng các thần chú cần thiết và những câu thần chú bí mật để ràng buộc tâm linh của đứa trẻ chết non với họ. Sau khi sấy khô, các xác chết được bảo quan trong sơn mài và vàng lá, đó là lý đó ban đầu cho tên Kuman Thông. Trong phiên bản đích thực nhất của buổi lễ, một chất được gọi là Nam-man phrai cũng áp dụng chỗ các xác chết. Các phương pháp thu thập Nam-man phrai khá ma quái trong chính nó. Các thủ tục liên quan đến việc thực hiện là: đốt một ngọn nến dưới cằm của xác chết một phụ nữ đã chết trong khi mang thai, thu chất dầu chảy ra từ da người chết. Dầu đó sẽ cho là thứ mạnh mẽ và được sử dụng trong tất cả các loại tà thuật dân gian như bùa (quyến rũ) yêu, mặc dù chính hãng Nam-man phrai cho là bất hợp pháp..

Nguồn gốc của việc Kuman Thông dường như tìm thấy trong các truyền thuyết dân gian Khun Chang Khun Phaen, và dựa trên cuộc đời của một người lính trong thời kỳ Ayutthaya. Trong câu chuyện, Khun Phaen là người đầu tiên tạo ra Kuman Thông, thai nhi được lấy từ bào thai của người vợ đã chết của mình. Ngày nay, chính hãng Kuman Thong đã thay thế bức tượng tượng trưng trong cửa hàng miêu tả một cậu bé trong thời kỳ quang phục Ayutthaya truyền thống. Kuman có mái tóc thực hiện với một chùm lông chim trên đầu và thường thường trên tay nắm một bao nhỏ bằng vàng..

Làm thế nào để Giữ con ma Kuman Thông.

Khi lãnh một Kuman Thông về nhà gia chủ phải thiết lập một cái đền cho anh ta lưu trú. Việc này cũng giống như nhận nuôi một đứa con nuôi mới.   Gia chủ nghĩ rằng Kuman có thể ban ân huệ cho ông chủ của mình, nhưng chỉ khi nó hạnh phúc, vui vẻ mà thôi, nếu nó không hài lòng khi cư ngụ trong nhà người bảo lãnh, hoặc thậm chí sau đó không cần lý do, nó sẽ có thể có tác dụng phụ ngoài ý muốn của gia chủ..

trái cây tên sala .

Chăm sóc Kuman liên quan đến việc cho anh ta một cái gì đó để ăn và uống mỗi ngày. Nó cũng có thêm một món ăn ngọt như nhưng bé trai nhỏ bình thường, như thich kẹo,và bánh ngọt (cookies), hoặc đồ ăn nhẹ khác được coi là dịch vụ thực phẩm tốt. Đối với đồ uống, Cu Thông thích Nam-Daeng. Nam-Daeng nghĩa là “nước đỏ” và là một loại thức uống có đường được thực hiện với màu nhân tạo màu đỏ tươi và hương liệu từ trái cây sala (Salacca wallichiana). Mọc ở Nam-Daeng, Red Fanta có thể chấp nhận được. Tất cả các vị thần và thần tinh ở Thái Lan dường như thích thưởng thức thức uống ngọt màu đỏ nầy, mà tôi đoán đã trở thành một loại thay thế trong thời gian Phật giáo dùng để cúng dường gọi là máu linh vật của quá khứ xa xôi.

Kuman là một đứa trẻ, nó cũn gthich chơi đồ chơi, nên rất phổ biến đối với những người cung cấp đồ chơi cho kuman thong để nó chơi giống như một đứa trẻ còn thực sự là người bình thường, Kuman cần được chú ý va quan tâm. Gia chủ phải thừa nhận sự hiện diện của nó, nói chuyện với nó, đôi khi cũng vui đùa nữa, v.v.. và nếu sau đó nó cảm thấy được thương thì mọi sự được tốt đẹp và không nổi giận làm những điều khó đoán với gia chủ (master). Nếu không vui, Kuman có thể lừa gạt bạn, và mang những điều không may với bạn. Những người nuôi giữ Kuman ở trong nhà thường báo cáo là có những điều kỳ lạ xảy ra như nghe âm thanh của tiếng cười nói của một đứa trẻ hoặc những âm thanh của tiếng bước chân chạy lanh quanh như một đứa trẻ đang chơi trò rượt bắt. Giống như sự hoạt động poltergeist điển hình khác có thể xảy ra như cánh cửa dường như mở hoặc đóng vào tự động, và các đồ vật khác di chuyển xung quanh. Không đơn giản để thoát khỏi bàn tay một Kuman Thông một khi bạn đã bảo lãnh nó, bạn đã yêu cầu cho các rắc rối vào cho mình. Muốn thay đổi hay trả nó, bạn mang Kuman đó đến một ngôi chùa, nơi đó các nhà sư sẽ làm một số loại nghi lễ để thực hiện cho việc giải phóng bạn khỏi những gánh nặng của việc chăm sóc cho các con ma..

Dark Side of the Craze Kuman.

Phần lớn các Kuman Thông mà bạn thấy là những bức tượng bằng nhựa hoặc bằng gỗ, hoặc bùa nhỏ bằng kim loại được gọi là sức mạnh của Kuman Thông cũng khá phổ biến. Nhưng mặt trái của sự nổi tiếng Kuman vẫn còn tồn tại trên một thị trường đen. Các loại bản gốc của Kuman làm từ một phụ nữ đang mang thai, bi lửa để lấy thai nhi hoặc phá thai..

Trong tháng 5 năm 2012, một công dân Anh gốc Đài Loan bị bắt ở Bangkok với sáu bao vàng phủ thi hài em bé trong hành lý của mình. Ông đã mua chúng ở Thái Lan và có ý định bán lại chúng tại Đài Loan để kiếm lợi nhuận…

Trong năm 2010, Wat Phai Ngoen tại Bangkok phát hiện nhiều xương sụn và trong đó tìm thấy 348 bào thai đã bị phá. Một ngôi đền đã giúp đỡ các cơ quan để xử lý từ các phòng khám phá thai bất hợp pháp, và người ta cho rằng một số có thể đã được bán cho các người theo học mà thuật.

Sống với một Ghost Boy trong một năm.

kuman thong ghost boy statue.

bạn sẽ hoảng sợ khi anh ta hiện ra ngay trong phòng khách của bạn?
đầu tiên tôi được biết về Kuman Thông khi tôi thuê một căn nhà với giao kèo cho một năm, Kuman Thông đã sống trong căn nhà đó từ trước khi tôi đến trọ..

Bà chủ nhà là một phụ nữ 50 tuổi người Thái gốc Trung Quốc đã thực hành bất kỳ các loại tâm linh nào nếu được cho là mang lại sự giàu có hay may mắn..
Bà đã từng sống trong ngôi nhà với gia đình của mình và đã giữ ngôi đền còn nguyên vẹn. Nó chứa một vài hình ảnh Đức Phật, một trong những Shiva thần Hindu, và ba pho tượng Kuman Thông. Lớn nhất trong số những bức tượng Kuman nhìn tích cực cổ đại, đã làm tôi rùng mình kinh sợ khi mới nhìn thấy..

Tôi thường có những giấc mơ kỳ lạ khi sống trong ngôi nhà đó và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Một vài lần tôi bị đánh thức dậy vào giữa đêm bởi những tiếng ồn quá lớn, có vẻ như đối tượng đang di chuyển xung quanh. Sau này tôi phát hiện ra rằng có một con chuột lớn vào nhà, và tôi nghĩ rằng tiếng ồn từ nó do chiến đấu với động vật khác (có thể là một con rắn chăng?) ở phía trên gác, hay mái nhà.
Vì vậy, nếu những tiếng động kỳ lạ được đưa tới từ Kuman, chuột, hay chỉ là do trí tưởng tượng hoạt động quá mức,tôi không chắc chắn. Nhưng một diều duy nhất tôi chắc chắn đó là tôi cảm thấy bực bội bà chủ nhà trọ đã để Kuman tại nhà và yêu cầu tôi với làm nhiệm vụ cho ông cookie và rót nước đỏ mỗi ngày dùm cho bà..

Trong trọn năm đó, tôi sống chung với Kuman, điều chắc chắn là Kuman Thông đã không cho tôi hoặc bà chủ nhà bất kỳ sự giúp đỡ với tài chính cũng như không có một sự mày mắn gì, và đó cũng là thời gian hết hạn giao kèo, bà trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Tôi rất vui mừng vì được thoát khỏi Kuman và sẽ không bao giờ chọn để tìm kiếm sự giúp đỡ của Kuman Thông trong tương lai. .

Sau khi bị mắc kẹt sống với con ma một năm, tôi tin rằng nó không đủ khả năng để ban phát những ước muốn hoặc bất cứ điều may mắn gì cho tôi..