Spiritual Development

Certainly enlightenment

Bất Chợt Giác Ngộ

Rất nhiều giáo phái và chủ thuyết phát sinh trên thế giới nhằm mục đích giúp con người tiến hoá hay cải thiện đời sống cho tốt đẹp hơn. Nhưng cụ thể sự tranh chấp đã và đang ở mức cao độ, từ đó tạo ra nhiều thiên tai và nhân tai không thể đo lường được hậu quả vậy.

Hơn ba mươi năm qua, những tưởng ngành năng lượng vũ trụ do Thầy Lương Mình Đáng sáng lập sẽ đáp ứng nhu cầu nhằm giải quyết tệ nạn kể trên. Với phương pháp truyền điện, người hành giả có thể tự giúp mình, những người chung quanh về thể xác, hồi phục, bảo vệ sức khoẻ mà không cần dược liệu y khoa . Kế đến, nhiều lĩnh hồn không có nơi ấn định hay trú ẩn, có cơ hội tái kiếp dễ dàng hay là đi tu học

Sự đóng góp rất đáng kể của chúng ta, các huynh đệ đồng môn, hành giả nhận điện bốn phương tám hướng, năm châu bốn biển. Nhưng rất tiếc, có lẽ tại vì trình độ, khả năng, thực chất của tập thể nói chung hãy còn thấp kém, hiển lộ nhiều vướng mắc rất thông thường đó là: Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, và chia rẽ ngay trong nội bộ của tập thể, mãi tiếp diễn cho đến ngày hôm nay vậy.

Lời tuyên bố của Thầy LMD ở Úc Châu vẫn còn lưu lại bằng video như sau:  ” Thầy thua thì Thầy chịu chết” 

Sự ứng nghiệm bởi đấng “không có ngôn ngữ và danh từ xưng hô” phủ quyết hơn 8 năm qua, thế xác của Thầy LMD trở về các bụi, linh hồn của Thầy đã siêu thoát, bãi nhiệm không còn gánh vác trọng trách như xưa nữa.

Mong các huynh đệ đồng môn trên thế giới suy nghĩ, ôn lại những diễn biến đã và đang xảy ra một cách nghiêm chỉnh, trong sự sáng suốt trọn vẹn, tự chọn cho chính mình hướng đi, mỗi người một nhiệm vụ riêng, vì nhân loại hay là tiếp tục vì quyền lợi riêng tư mà ủng hộ cho phe nhóm của mình.

Chào thân mến