Spiritual Development

The Truth 2

The Truth 2

It is All about Universal Energy.

 

Vietnam’s Bronze Drum:

Humankind’s Ancestor.

Humankind undergone so many periods of evolution, there was change by the time of the visible world; the main cause is goes through transformation and direct impact from the unseen World; that is cosmic energy.

 

There were solid proof, the physical body gone and return to dust through the elements of time, but the soul is immortal, then rebirth once again and repeats.

Now and then, society’s generating many more human being, many doctrines, many religious associations and activities appears to adjust the evolutionary, that change expressed through the laws of: “Elimination or Existence

 

“An order of God”

The bronze rum is “treasures” of Mankind’s ancestors, and have saved for many thousands of years, and centuries for Vietnamese Ethnic, there were hidden the codes, the symbols, engage a super energetic, the powerful matchless is the only key used to open the mankind’s “evolution” of both physical and energy world.

 

We are the descendants of Vietnamese Ethnic, even we are living domestic or overseas, we need more efforts to promote the true love, and the light of wisdom.

 

However; If you were the one of our ancestor souls,

The one of the great Spiritual professors, or one of the Evangelism, or one of owns religious who practitioner religious, all are the one mystery master of the most super practitioner’s fraternal world power, we are willing to take all responsibility and strong contribution from immediately to save human life now for the future generations.

Only Mankind helps Mankind, let get together, open widen hands and tighten our love, in order to determine and build social life as Peace, prosperity and happiness.

Cordially greet,  Much More Research –  www.history.com

The Truth 2

Vietnam’s Bronze Drum

 

Tổ Tiên Việt Nam.

Nhân sinh trải qua nhiều thời kỳ tiến hoá, đổi thay và thay đổi, theo thời gian của thế giới hữu hình, nguyên nhân chính là qua biến chuyển và tác động trực tiếp từ thế giới vô hình còn gọi là năng lượng vũ trụ.

Minh chứng xác thực, thể xác trở về cát bụi qua yếu tố của thời gian, linh hồn thì bất diệt, tồn tại và luân hồi. Vì thế xã hội ngày gia tăng nhân số, nhiều chủ thuyết, hội đoàn và tôn giáo xuất hiện…sinh hoạt nhằm chỉnh đổi sự tiến hoá thể hiện qua định luật: “Đào Thải hay Tồn Tại”

 

“Ấn Lệnh của Thượng Thiên”

Trống Đồng là “Bửu Vật” của Ông Bà Tổ Tiên Việt Nam đã lưu lại từ nhiều ngàn năm,nhiều thế kỷ cho Dân Tộc Việt Nam, bằng các mã số, ký hiệu tràn đầy năng lực, quyền uy vô song, là chìa khóa duy nhất để khai mở cánh cửa ” Sinh Tồn-Tiến Hoá-Huỷ Diệt” cho cả hai thế giới: vật chất và năng lượng.

Là con cháu của giống nòi Dân Tộc Việt đang sinh sống ở hải ngoại hay quốc nội, chúng ta cần nổ lực nhiều hơn, để phát huy chân tình yêu thương, ánh sáng của minh triết đến với mọi người.

 

Ai Là những linh hồn của các vị Thầy Tâm Linh Cao Cả và Chân Chính,

Hỡi các vị Truyền Giảng, các hành giả chân tu của các tôn giáo và các vị hành giả chân tu tại gia, các huynh đệ hành giả nhân điện trên thế giới, các vị có nhiều khả năng hãy tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm, mạnh dạn, sốt sắn, và tích cực đóng góp nhiều hơn nữa vào chương trình cứu giúp nhân sinh ngay thời kỳ này và mai sau.

 

Con Người giúp Con Người, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng vòng tay và xiết chặt  tình thân ái, quyết tâm tạo dựng đời sống xã hội:         Thanh Bình, Ấm No, và Hạnh Phúc.

Chào Thân ái,

Dr. Michael Tran M.D.(T.M)

Tài liệu tham khảo:

 http://trongdongvietnam.info/news/Giai-ma-thong-tin-mat-trong-dong-25.html