Spiritual Development

The Truth 3

The True 3

That’s Enough

The Mankind history has been witness to tell and rescue us from the darkness history and order to understand, people have to endure in the long term, over many centuries, generations and until this moment.

In all of the fields, even big or small, every movement has happened on the planet, the world up to three dimensions, of course, would have to have reasonable and the points of the source. Search for the truth of the issue, is sometimes easy to see, but in some way very tough in these latest revelations, especially the field of “spiritual” in order to the invisible world Also calls universal energy is more complicate and hard to understand.

This is few examples for everybody to understand.

Read more...

Experience suggests, like the firewood have been burned into ashes, these phenomenon is a dense ash layer covered the flame, if hurriedly reached into its possible be burned, since the flame remains fire located below.

The daily story has happening, typically a crowd always supports, lavish insincere praise and compliments upon a person, and flatter a certain guidelines, for which of own justice, and is holding the truth without proof or whatever.

Therefore, the author assumed full responsibility for all organizational work internal damage. So, for the external that point forward to a following qualifying and losses, in addition either author splendor of truth, depending on the level of radical knowledge of that individual assessment, selection, and decide, then finally everyone took hold of all have the rewards or appealed to sanction based on or behaving according to the principles of equality and justice.

For conclusion, there was a famous adage of the Vietnam’s literary theory treasures.

“The smarter or sillier aren’t enough to survive,

only the knowledge person could alive”.

“There will be shine after hurricane”.

All the spiritual Masters & Leaders, We need to understand the problem enlightened, rational judgment of thinking, the new consciousness” of the better humankind achievement, the wisdom to handle the granted of universal energy in order to establish a Whole New World:.

click read more …. để đọc tiếp..

The Truth 3

Đã Đủ Rồi

Tài liệu lịch sử của Nhân Loại, lưu lại cho chúng ta biết khúc quanh đen tối, mà Con Người đã lặn hụp sống trong thời gian dài, qua nhiều thế kỷ, & nhiều thế hệ , cho đến thời điểm này.

*Trên mọi lãnh vực, dù lớn hay nhỏ, mọi diễn biến đã xảy ra trên quả địa cầu, trong không gian ba chiều này, ắt hẳn đều phải có nguyên nhân và điểm khởi nguồn.

Muốn tìm ra sự thật của vấn đề, đôi khi nhìn thấy dễ dàng, nhưng lắm lúc rất khó khăn mới phát giác, nhất là lãnh vực “Tâm Linh”, thế giới vô hình, hay còn gọi là năng lượng vũ trụ lại càng phức tạp và khó hiểu hơn.

Kinh Nghiệm cho thấy, giống như bó củi đã được đốt thành tro, hiện tượng dễ nhìn thấy là lớp tro tàn dày đặc phủ kín, nếu vội vàng thò tay vào có thể bị phỏng, bởi vì đốm lửa vẫn còn cháy nằm tận ở phía dưới.

Chuyện hàng ngày vẫn xảy ra, điển hình là một đám đông luôn ủng hộ, a dua, tâng bốc một chủ trương nào đó, rồi tự cho nhóm của mình có chính nghĩa, hay đang nắm giữ chân lý . Hãy so sánh, trong giả ngoài thiệt có giá trị hay trong thiệt ngoài giả ? hoặc sách lược thuờng thông dụng là lộng giả thành chân

 Tùy theo trình độ căn cơ hiểu biết của cá nhân mà giám định, chọn lựa, quyết định, thực thi cuối cùng chắc chắn rồi đây  ai nấy đều có nhận phần thưởng hay bị xử phạt công bằng.

 

Tóm lại, xin gởi đến đọc giả hai câu tục ngữ trong kho tàng văn chương của Việt Nam

 “Khôn cũng chết, mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống”.

Sau cơn mưa rồi trời lại sáng.

Thưa các vị Minh Sư, Chân Sư, những vị Thầy hướng dẫn Tâm Linh đang có trách nhiệm, chúng ta cần ý thức sự thành tựu về “tư duy, ý thức” của con người mới hiện nay đã hoàn tất. Sự minh triết cấp bách, mới đủ khả năng, bản lãnh, hỗ trợ hữu hiệu cho chương trình thiết lập một:

Thế giới Thanh Bình, An Vui, Hạnh Phúc đời đời.