Spiritual Development

United States Of America

Tập Trung Vào Một Điểm

 Dân tộc Việt qua nhiều thế kỷ, thế hệ, phải chịu đựng mà sống trong cảnh màn đêm u tối, bị nhồi sọ với biết bao giáo điều, chủ thuyết du nhập bởi ngoại lai. Tệ hại nhất là thế lực từ phuơng bắc, thường lấn chiếm và đô hộ, từng giai đoạn xóa tan mất đi biết bao sự hiểu biết, tinh hoa,cao quí được tàn trữ trong ký ức,bộ não,khối óc của dân tộc. Thay thế vào những phong tục tập quán đẫm mùi mê tín dị đoan, tiếp tục lưu truyền cho đến hôm nay.

 Hơn thế nữa, nhiều vị Thầy từ phuơng bắc rất giỏi về phong thủy, địa lý, nhuần nhuyễn cách sai khiến âm binh, lãnh nhiệm vụ âm thầm đột nhập vào đất phương nam. Phá hủy các nơi xem là đất linh trọng địa, chận đứng mọi sinh khí có thể khởi mầm kết tụ sinh ra quả tốt, gọi là đấng anh hùng nhân kiệt.

 Bốn mươi năm cận đại, theo tài liệu thống kê về kinh tế của quốc gia Trung Quốc dồi dào, vũ khí đạn dược tân trang và tự sáng chế, ảnh hưởng thế lực khắp bốn phương ngày gia tăng. Như thế, cuộc đại chiến thứ ba sẽ khó tránh khỏi, chúng ta đều biết bởi vì quyền lợi riêng tư, của từng quốc gia và dân tộc đó tham dự vậy.

 Trên khía cạnh tâm linh nhiệm mầu, muốn tìm một giải pháp để cứu nguy dân tộc, các huynh đệ và bằng hữu xin dùng chút ít thời gian để xem, suy nghĩ về tài liệu của trang website này, nếu nhận thấy hữu lý, kết quả hữu ích chung, vui lòng phổ biến rộng rãi.

 (Góp Ý:  Những lý giải trong bài viết này là chìa khóa giúp chúng ta lãnh ngộ sự huyền vi của Cơ Trời hay Bàn Cờ Thiên Cơ):  UNITEDSTATESOFAMERICA

Đề nghị: Thành lập Đền Thở Tổ Tiên Việt Nam tại Hà Nội 

 Chào thân mến