Spiritual  Development
Follow Us

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Ads Online  Adsraovat

Universal Energy

Welcome to Universal Energy

Universal Energy is in the interest of human power 

that keeps our mind open to all the spiritual development discoveries.

Universal Energy:

Subject of Spirituality, derived from the immemorial of human society till forever after. Universal Energy Method helps the practitioner’s life soon becomes so integrity.

Universal Energy

 Môn học về Tâm Linh:

Bắt nguồn từ khởi thủy của xã hội loài người cho đến mãi về sau.(Universal Energy) giúp cho đời sống của người học viên sớm trở nên vẹn toàn nên an vui và hạnh phúc.

The circle of Life: 

The body is born and nourished by physical mechanisms, the food and their foodstuffs. so “There is of Birth There is of Removal”.

Universal Energy

Đời sống: 

Thể xác được sinh ra và nuôi dưỡng bằng cơ chế vật chất, lương thực và thực phẩm cho nên ”Có sinh có diệt”.

RELIGIOUS:

Only The human is able to help other Human, Create consciousness saintly spread everywhere, sentient beings enjoys peace and happiness

Universal Enegy

Đạo Lý: 

Chỉ có con người mới giúp được con người tạo nên ý thức thánh thiện lan truyền khắp mọi nơi, chúng sanh hưởng được an vui và hạnh phúc

Chakras:

The human body is composed of six senses and the five Organ. Chakras are the centers communication with Universal Energy points. We should be cleared and practice, it help us maintain health, as it means to support an effective of spiritual promoted Universal Energy

Universal Energy

Cơ thể con người:

Cơ thể con người ta gồm có sáu giác quan và ngũ tạng. Luân xa là những trung tâm điểm giao tiếp với NLVT nó Cần được khai thông và tập luyện, giúp chúng ta bảo trì sức khỏe, và là phương tiện để hỗ trợ tâm linh thăng tiến hữu hiệu.

Of oneness – The Consolidated.

The success of the meditation of those courses would brings good results for individual living and effectively increasing a peaceful society and prosperity.

 

 

 

Universal Energy

Đồng Nhất Thể – “Hợp Nhất”:

Sự thành công của Thiền Định tất nhiên mang lại kết quả tốt đối với đời sống cá nhân và gia tăng hữu hiệu cho con người xây dựng một xã hội thái bình, thịnh vượng  và hạnh phúc.

 

 

 

 

Meditation:

  •  Practice from five to 30 minutes per day.
     Sit comfortable, with eyes open and keep your mind free.
    Deeply inhale then slightly exhale at least 3 times
  • Still keep eyes open, look but not see, think but nothing beside guilds your mind into the top of your head.