Spiritual Development

Unknown Soldiers

Unknown Soldiers

Dispute spiritual, ideological opposite, ways to streamline and policy changes, disturbance activities …. The impact of cosmic energy increasingly fierce, is fear of happening any time through natural disasters and human forms ears.
Please to improve our lives in daily and help others as much as we can.

Practices meditation to mentally not wobble, is an effective way to give body and soul integration, increased capacity, responsive feel. Since that would identify more correctly anticipated the acquisition of the five senses.

Chiến Sĩ Vô Danh
Tâm linh tranh chấp, tư tưởng đối nghịch, đường lối chấn chỉnh, chính sách thay đổi, sinh hoạt xáo trộn….Tác động của năng lượng vũ trụ ngày một quyết liệt, đang chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào qua hình thức thiên tai và nhân tai.
Hăy cùng nhau tự cải thiện đời sống và thực thi chương trình tương trợ lẫn nhau trong môi trường sinh hoạt hằng ngày của từng cá nhân vậy.

Hãy luyện tập thiền định để tinh thần không chao đảo, là phương cách hữu hiệu để tạo cho thể xác và linh hồn hội nhập, gia tăng nguồn năng lực, nhạy bén cảm nhận. Từ đó sẽ nhận định đúng hơn những dự liệu tiếp thu từ ngũ giác quan.